Stanovalci domov za starejše – njihove pravice

Domača pogodba

Stanovalci doma ali druge oblike nastanitve (z negovalnimi in varstvenimi ustanovami) imajo določene pravice, ki so urejene v vsakokratni pogodbi o domu. Bodoči stanovalec ga sklene z upravljavcem doma.

Od 1. oktobra 2009 podrobnosti stanovanjskih pogodb in pogodb o oskrbi ureja Zakon o pogodbah o stanovanjskih in oskrbovalnih domovih, ki velja po vsej Nemčiji. Ni pomembno, ali živite v domu upokojencev, domu za ostarele ali domu za invalide.

Druge predpise v zvezi z domovi, kot so minimalne strukturne in kadrovske zahteve, urejajo zvezne države v državnih zakonih.

Domači nadzor

Domski nadzorni organ preverja, ali domovi izpolnjujejo predpisane zahteve glede kakovosti. To je stvar zveznih držav in zato deluje drugače od države do države. Nadzorni organ doma, ki je odgovoren za zadevni dom, mora biti imenovan v stanovanjski pogodbi. Poleg tega je seznam običajno mogoče dobiti pri ustreznem uradu za socialno delo; ta navaja, kateri organ je odgovoren za nadzor nad določenim domom.

Načeloma nadzornik doma vsaj enkrat letno pregleda vsak dom. Nadzor je lahko kadarkoli napovedan ali nenapovedan.

Pravica do besede

Čeprav vse pomembne organizacijske odločitve sprejema upravljavec doma – imajo stanovalci možnost povedati svoje. To se izvaja prek enega od treh predstavniških organov: domskega svetovalnega odbora, domskega zagovornika ali nadomestnega organa. Vodstvo doma se mora o vseh pomembnih načrtovanih spremembah vnaprej pogovoriti z ustreznim predstavniškim organom stanovalcev.

Domski svetovalni odbor

V domsko svetovanje so lahko poleg stanovalcev izvoljeni svojci in druge zaupne osebe. Skupaj predlagajo spremembe, posredujejo pritožbe stanovalcev in pomagajo novim stanovalcem.

Svetovalni odbor doma mora sodelovati tudi pri pogajanjih o odškodninah in pri pogajanjih o pogodbah o storitvah in kakovosti. Sodeluje tudi pri zagotavljanju kakovosti in spremljanju s strani nadzornika doma.

Vodstvo doma mora svetovalni odbor doma vključiti med drugim v naslednjih primerih:

  • Izdelava tipskih pogodb na domu
  • @ Sestavljanje hišnega reda in predpisov
  • Dogodki za stanovalce
  • Strukturne spremembe
  • Spodbujanje kakovosti bivanja, oskrbe in prehrane

Domači zagovornik

Če dom ne najde vsaj treh prostovoljcev, ki bi skupaj oblikovali domski svetovalni odbor, namesto tega ustrezne naloge opravlja en sam izvoljeni domski zagovornik. To je prostovoljno mesto, ki ga lahko prevzame stanovalec, sorodnik ali negovalec stanovalca. Domski zagovornik ostane na položaju le do ponovne izvolitve novega domskega svetovalnega odbora.

Nadomestna tabla

Alternativa domačemu zagovorniku je nadomestni odbor. Lahko ga sestavljajo svojci, negovalci in predstavniki skupin za samopomoč starejših občanov ali invalidov. Tako kot nadomestni odbor ima tudi domači zagovornik enake dolžnosti in pravice kot domski svetovalni odbor. Pokličejo ga predvsem takrat, ko so stanovalci skoraj izključno ljudje, ki potrebujejo hudo nego, ali bolniki z demenco, ki ne morejo govoriti zase.

Sklenitev pogodbe o domu za ostarele

V pogodbi morajo biti izrecno navedene možnosti posvetovanja in reklamacij (domači nadzorni organ) s podatki o kontaktnih naslovih. Poleg minimalnih pravnih zahtev (kot je zaščita stanovalcev ali sporazumi z organi socialnega varstva) se lahko stanovalci pogajajo o vsebini pogodbe. V nobenem primeru niso dolžni sprejeti stanovanjske pogodbe nespremenjene. Dodatnim predpisom v prid stanovalcem domski nadzorni organ običajno ne nasprotuje.

Vsebina stanovanjske pogodbe

Vsaka stanovanjska pogodba mora podrobno opisati storitve doma. To vključuje na primer model oskrbe, obseg aktivacijskih in rehabilitacijskih ukrepov ter zdravstveno oskrbo in zaposlitvene možnosti. Upoštevati je treba tudi, katere storitve izvajajo zunanji ponudniki storitev. Opisani so prostori in možnosti uporabe, na primer kje so na voljo obroki, ali je dvigalo in ali so hišni ljubljenčki dovoljeni.

Pogodba vsebuje podatke o gospodinjskih storitvah, prehrani, oskrbi, razpoložljivih pripomočkih in individualno dogovorjenih dodatnih storitvah. Poskrbite, da bodo storitve in bivalni pogoji čim bolj natančno opisani. Storitev, ki niso vključene v pogodbo o domu za ostarele, naknadno ni mogoče uveljavljati – razen za povišano ceno.

V pogodbi morajo biti jasno navedeni tudi stroški bivanja v domu: Katere storitve so vključene in kje lahko nastanejo dodatni stroški? Stanovalci morajo znati oceniti, s kakšnimi finančnimi obremenitvami se soočajo, če bodo izkoristili posamezno dodatno storitev. Enako pomembno je vedeti, kolikšen delež stroškov bo krilo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, če oskrbo že potrebujejo.

Pristojbine za oskrbo, vključno z nego, nastanitev, prehrano in druge storitve, je treba navesti posebej. Domači operater mora štiri tedne pred začetkom veljavnosti obvestiti in utemeljiti zvišanje stroškov. Diferenciacija stanovanjskih stroškov po stroškovnih enotah ni dovoljena.

Nedopustne klavzule

Domači red je podoben hišnemu redu. Domači upravljavec jih pripravi po posvetovanju s svetovalnim odborom doma. Vsebina mora biti v skladu z Zakonom o domu.

Pogosto so tudi domača pravila del pogodbe o domu. V tem primeru upravljavec doma ne sme spremeniti stanovanjskega reda brez soglasja stanovalcev: Neveljavne so določbe stanovanjske pogodbe, da so stanovanjski red v trenutno veljavni različici del stanovanjske pogodbe.