Mišice podlakti | Muskulatura roke

Mišice podlakti

O podlakti mišice lahko razdelimo tudi na upogibalke, na strani dlani podlakti (palmar) in ekstenzorje, na strani hrbta podlakti (hrbtno). Fleksorje lahko razdelimo tudi na površinske in globoke fleksorje. Med površinske fleksorje sodijo mišica pronator teres, mišica palmaris longus, radialni fleksor carpi, ulnarni fleksor carpi in superficilis flexor digitorum.

Vsi izvirajo iz vsaj dela epicondylus medialis (kostna štrlina na spodnjem koncu nadlaket) in pritrdite na podlakti ali kosti roke, kar povzroči upogibanje podlakti. Vsi razen pronatorjevih teres segajo do roke in zato tudi tam povzročajo upogibanje podlakti. Tudi pronator teres, M. palmaris longus in M. flexor carpi radialis povzročajo rotacijo podlakti navznoter (supinacija) zaradi njihovega poševnega poteka od majhnih prst stran v komolcu do strani palca na podlakti.

Mišica fleksorja karpi radialis izvaja tudi radialno Ugrabitev, tj. roka je upognjena proti polmeru. Mišica fleksor karpi ulnaris izvaja ravno nasprotno gibanje, in sicer ulnar Ugrabitev (proti ulni). M. flexor digitorum superficialis povzroča tudi upogib v metakarpofalangealni in srednji spoji prstov, saj se razteza na srednje falange prstov 2-5 (vsi razen palca).

M. palmaris longus se razteza do palmarne aponeuroze in jo zategne. Med globoke fleksorje spadajo M. flexor digitorum profundus, M. flexor pollicis longus in M. pronator quadratus. M. flexor digitorum profundus potegne od ulne do končnih falang prstov 2-5, kar povzroči upogibanje zapestje in prst spoji.

M. flexor pollicis longus se začne v polmeru in konča na falangi na koncu palca. Privede do upogibanja palca spoji, opozicija (dotik palca in malo prst) in radialno Ugrabitev. M. pronator quadratus se iz ulne premakne v polmer in tako povzroči rotacijo podlakti navznoter (pronacija).

Ekstenzorje podlakti lahko razdelimo v 3 skupine. Skupina radialis, površinski ekstenzorji in globoki ekstenzorji. Skupina radialis vključuje mišico brahioradialis, ekstenzor carpi radialis longus in brevis.

Vsi segajo od stranskega epikondilusa nadlahtnica (točka pritrditve mišic blizu komolca) vzdolž polmera. Miška brachioradialis se konča na spodnjem koncu polmera in zato vpliva le na podlaket. Tu povzroči, da se podlaket upogne in vrti navznoter ali navzven.

Druga dva povzročata upogibanje komolčni sklep in podaljšanje roke ter radialno ugrabitev (proti Govorili) zaradi njihove pritrditve na metakarpale 2 ali 3. Površinski ekstenzorji vključujejo mišico ekstenzorja digitoruma, mišico ekstenzorja digiti minimi in mišico ekstenzorja carpi ulnaris. Vse se začne pri epicondylus lateralis of nadlaket.

M. extensor digitorum in M. extensor digiti minimi (ekstenzorji prstov) se končata v hrbtni aponeurozi prstov 2-5 oziroma 5. Ekstenzor carpi ulnaris se razteza do srednje kosti majhnega prsta. Vsi povzročijo podaljšanje roke.

Ekstenzorji prstov dodatno povzročijo podaljšanje sklepov prstov 2-5, ekstenzor carpi ulnaris pa še ugrabitev ulne. Globoki ekstenzorji so M. supinator, M. abductor pollicis longus, Mm. extensor pollicis longus in brevis in M. extensor indicis.

Supinator se potegne iz epicondylus lateralis v polmer in povzroči vrtenje roke navzven. Abductor pollicis longus in extensor pollicis brevis se začneta na zadnji strani ulne, polmera in membrane med njimi. Abduktor potegne proti 1. metakarpalu in izvede upogibanje roke, radialno abdukcijo ter ekstenzijo in abdukcijo (odmikanje palca od dlani).

Ekstenzor se konča na prvem sklepu palca in naredi radialno ugrabitev in podaljšek palca. M. extensor pollicis longus (ekstenzor palca) in M. extensor indici (ekstenzor kazalca) izvirata na zadnji strani ulne in na membrani. Ekstenzor palca potegne proti koncu sklepa palca in zagotavlja radialno ugrabitev (proti polmeru), zapestje podaljšek in podaljšek in addukcija palca (vlečenje palca).

Podaljšalec kazalca se konča v hrbtni aponeurozi kazalca in vodi do podaljška roke in kazalca. Mišice roke lahko razdelimo v tri skupine, mišice tenar (mišice palca), metakarpofalangealne mišice in mišice hipotenaka (mišice mezinca). Tenarne mišice vključujejo abductor pollicis brevis, opozns pollicis, flexor pollicis brevis in adductor pollicis.

Vsi se začnejo na dlani in se premikajo na različne dele palca. Ugrabitelj povleče na prvo povezavo palca in povzroči ugrabitev (odmikanje palca stran od roke) in nasprotovanje (dotik palca in mezinca) v sedežni sklep palca in upogibanje v metakarpofalangealnem sklepu. Nasprotniki se končajo na prvi metakarpalni kosti in povzročajo opozicijo, upogibanje in addukcija (vodi do roke).

Fleksor potegne proti prvi falangi palca in povzroči upogibanje v metakarpofalangealnem sklepu in opozicijo. Aduktor potegne tudi na prvi ud palca in povzroči addukcija, opozicija in upogibanje v metakarpofalangealnem sklepu. Metakarpalne mišice sestavljajo ledvene, medkostne palmarne in hrbtne mišice.

Lumbrične mišice izvirajo iz tetive mišice flexor digitorum profundus in se radialno pomaknite na hrbtno aponeurozo prstov 2-5 (Govorili strani). Povzročajo upogibanje v osnovnih sklepih in podaljšanje v sklepih prstov. Interossei palmares potegnejo iz metakarpal 2,4 in 5 v hrbtno aponeurozo prstov 2,4 in 5 in povzročijo upogibanje v metakarpofalangealnih sklepih, podaljšanje v sklepih prstov in addukcijo prstov na srednji prst.

Dorsales Mm Interossei se začnejo pri metakarpalih 1-5 in končajo pri hrbtnih aponeurozah 2 -5, kar povzroči upogibanje v metakarpofalangealnih sklepih, podaljšanje v sklepih prstov in ugrabitev prstov 2, 4 in 5 stran od srednjega prsta. Hipotenske mišice rok vključujejo abduktor digiti minimi, fleksor digiti minimi brevis, nasprotnike digiti minimi in palmaris brevis. Izvirajo bodisi iz palmarne aponeuroze bodisi iz karpalnega kanala.

Abduktor se konča na prvi falangi mezinca in povzroči abdukcijo in upogibanje v metakarpofalangealnem sklepu. Upogibalec se potegne tudi v prvo falango, vendar povzroči le upogibanje v metakarpofalangealnem sklepu. Nasprotniki se končajo na 5. metakarpalni in povzročijo opozicijo in rahlo upogibanje 5. metakarpalne. M. palmaris se premakne na kožo mezinca in njena naloga je napeti palmarno aponeurozo.